یکی می پرسد اندوه تو از چیست ؟    ?One asks what you grief
 سبب ساز سکوت مبهمت کیست ؟    ?Silence instrument for the cause
برایش صادقانه می نویسم:    :Honestly I write him
برای آنکه باید باشد و نیست…    ...That should not be

 

 

نام پویا      ایمیل         pooyasarmadi@gmail.com    
تاریخ تولد 1376     سایت شخصی     www.psarmadi.ir
جنسیت مرد - مجرد پیامک 5000 238 656 109