من از میان همه‌ی شما 
منتظر کسی بودم ... که نیامد! 
به گمانم دریا 
چشمی برای گریستن نداشت 
ورنه آن پرنده‌ی بی‌جُفت 
به جای نَم‌نَمِ یکی قطره‌ی باران 
چشمْ به راهِ دو دیده‌ی من 
از دریا نمی‌گریخت.