چرا بعضی‌ها این همه ناامیدند؟ 
به خدا اشتباه می‌کنند 
هی حرف‌های دُرُشت‌دُرُشت می‌زنند 
مثلا در انجمادِ این دیوارها 
دیگر یادآوردِ هیچ آسمانی میسر نیست! 
نه خیر ... بعضی‌های عزیزِ من! 
این طورها هم نیست، 
این طورها هم نبوده ...، حافظ یک چیزی می‌گوید: 
چنان نماند و ... بگذرد این روزگار! 
من مُرده و شما شاهد!