باران اگر بهانه‌ای برای گریستنت نبود 
تو این همه از آسمانِ ابری سخن نمی‌گفتی! 
محمود می‌داند 
اما اینجا نیست 
حسن همیشه می‌گفت چطوری برادرم! تا دیروز حرفمان یک حرف دیگر بود 
اما امروز 
فقط پیِ عطرِ تو از خوابِ گُل سرخ سخن می‌گوییم. 


بگذار هر چه دلشان می‌خواهد بگویند 
به من چه فصلِ سخن گفتن از ستاره دشوار است؟! 
برای شما دشوار است که دروغ می‌گویید گاهی 
این طوری ... صاف و ساده نیستید 
که بفهمید لیموی تازه یعنی چه 
بوسه‌ی بادْآورده یعنی چه 
عشق اصلا کدام است، کجا آمده است، 
توی کدام کتاب خوانده‌اید که حرف "آ" 
سرآغازِ چند کلمه‌ی بداقبال است! 


یک ذره برگرد پشت سرت را نگاه کن 
وقتی که تخیلِ صندلی از جای تو خالی نیست 
معنیِ ساده‌اش این است 
که من شاعرم هنوز!