باد می‌آید 
همیشه می‌گویم، همیشه باد می‌آید. 
و اتفاقا باد می‌آید در خیمه‌ی علف 
همانجا، چشم به راهِ تو می‌ماند. 
آیا برای بیدِ بالِ آب 
یا پروانه‌ای در پونه‌زارِ زادگاهت 
پیغامی نداری؟