راست یا دروغ 
از بالاترها خبر آورده‌اند 
کسی بر انحنای رود 
دارد قصه از خوابِ پریانِ می‌گوید، 
تو هم برو 
برو ببین در یک وداعِ ساده 
چند چشمه گریه‌ی بلند پنهان است! 

زنبیلی اَنار 
رمه‌ای ستاره 
زنبور نابَلَدی بر شکوفه‌ی سیب. 
قسمتِ اول حرفم، حرفِ تازه‌ای نداشت 
اما این آخری 
همین سه خطِ زنبیل و ستاره و سیب 
عجب هایکویِ ... اصلا نقطه، سرِ سطر!