آیا هنوز در جاده کسی‌ست که می‌آید؟ 
پنجه بر پیشانی و 
آفتاب ... میانِ مژه به راه ...! 
پلک مزن پروانه‌ی بی‌قرار 
هیچ عنکبوتی 
ترا به جای شَته‌ی کور نخواهد گرفت.