گاه یک ستاره 
یک ستاره گاهی 
می‌تواند حتی در کفِ یک پیاله‌ی آب 
خوابِ هزار آسمانِ آسوده ببیند! 
آن وقت تو می‌گویی چه ...؟ 
می‌گویی یک آینه برای انعکاسِ علاقه 
کافی نیست!؟