اس ام اس فراموشی و جدایی, اس ام اس فراموشی

Painter remembered as the time of the call Brdhst 
That does not answer my greeting to the mountains 
Oblivion Dust cloth thrown over the stone 
Having heard this, I smell the aroma alone

چنان رسم زمان از یادها برده‌ست نامم را

که دیگر کوه هم پاسخ نمی‌گوید سلامم را

فراموشی حریری از غبار افکنده بر سنگی

ازین پس می‌نوازد عطر تنهایی مشامم را